:: دوره 9، شماره 2 - ( تابستان 1399، شماره 32 1399 ) ::
جلد 9 شماره 2 صفحات 48-59 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی ویژگی‌های روانسنجی نسخه فارسی پرسشنامه کیفیت زندگی نوجوانان ناشنوا و سخت‌شنوا
محمد عاشوری1، اعظم رشیدی2
1- دانشگاه اصفهان ، m.ashori@edu.ui.ac.ir
2- دانشگاه اصفهان
چکیده:   (279 مشاهده)
مقدمه: ارزیابی کیفیت زندگی نوجوانان ناشنوا و سخت‌شنوا برای بررسی نیازهای آن‌ها و ارزشیابی برنامه‌های آموزشی و توانبخشی مفید است. این پژوهش با هدف بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی نسخه فارسی پرسشنامه کیفیت زندگی نوجوانان ناشنوا و سخت‌شنوا انجام شد.
روش: پژوهش حاضر توصیفی و از نوع روان‌سنجی بود. جامعه‌آماری را متخصصان روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی و نوجوانان ناشنوا و سخت‌شنوای یازده تا نوزده ساله در سال 1398 تشکیل داده‌اند. نمونه پژوهش شامل هفت متخصص و صد و بیست شرکت‌کننده می‌باشد که با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس از استان اصفهان انتخاب شدند. فرآیند ترجمه و ترجمه معکوس برای تهیه نسخه فارسی پرسشنامه کیفیت زندگی نوجوانان ناشنوا و سخت‌شنوا انجام شد. برای تعیین روایی صوری و محتوایی از نظر هفت متخصص استفاده شد. شاخص روایی محتوایی به دو روش لاواشه و روش والتز و باسل به‌دست آمد و روایی سازه به روش تحلیل عاملی محاسبه شد. پایایی پرسشنامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ و بازآزمایی به‌دست آمد.
نتایج: پرسشنامه کیفیت زندگی نوجوانان ناشنوا و سخت‌شنوا در سه خرده‌مقیاس شامل سی و دو سوال ده گزینه‌ای ترجمه شد. شاخص روایی محتوایی کل هشتاد و پنج صدم، روایی صوری و محتوایی تایید شد. شاخص روایی محتوایی برای هر یک از خرده‌مقیاس‌های خودحمایتی، پذیرش خود، برچسب، شرم ادراک شده و مشارکت به‌ترتیب هفتاد و نه صدم،  هشتاد و هشت صدم و هشتاد و پنج صدم برآورد گردید. پایایی هر یک از خرده‌مقیاس‌های پرسشنامه کیفیت زندگی نوجوانان ناشنوا و سخت‌شنوا با استفاده از روش آلفای کرونباخ به‌ترتیب هشتاد و چهار صدم، هشتاد و یک صدم و هشتاد و سه صدم و همچنین با روش بازآزمایی به‌ترتیب هفتاد و شش صدم، هفتاد و سه صدم و هفتاد و چهار صدم به‌دست آمد. بررسی روایی حاکی از آن بود که همبستگی متوسط تا بالایی میان خرده‌مقیاس‌های پرسشنامه کیفیت زندگی نوجوانان ناشنوا و سخت‌شنوا با پرسشنامه کیفیت زندگی مرتبط با سلامت کیداسکرین و مقیاس افسردگی، اضطراب، استرس وجود داشت. (0/05>P)
بحث و نتیجه‌گیری: پرسشنامه کیفیت زندگی نوجوانان ناشنوا و سخت‌شنوا، ابزاری روا و پایا است. بنابراین، قابلیت استفاده در کشور ایران را دارد و می‌توان از آن برای ارزیابی کیفیت زندگی نوجوانان ناشنوا و سخت‌شنوا استفاده کرد.
واژه‌های کلیدی: ویژگی‌های روان‌سنجی، کیفیت زندگی، نوجوانان ناشنوا و سخت‌شنوا
متن کامل [PDF 580 kb]   (118 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1398/11/3 | پذیرش: 1399/10/2 | انتشار: 1399/6/31


XML   English Abstract   Printدوره 9، شماره 2 - ( تابستان 1399، شماره 32 1399 ) برگشت به فهرست نسخه ها