فصلنامه علمی پژوهشی مددکاری اجتماعی- هیات تحریریه
اعضای هیئت تحریریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها
ردیف نام نام خانوادگی مدرک تحصیلی رتبه علمی محل خدمت
1 غرال بیان پور تهرانی اقتصاد دکترا دانشیار Lone Star colleg
2 فریبا درخشان نیا  مددکاری اجتماعی

دکترا استادیار

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
 
3 حبیب آقابخشی مددکاری احتماعی، جامعه شناس دکترا دانشیار دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی و علامه طباطبایی
haghabakhshi7yahoo.com
4 بهزاد دماری  پزشکی اجتماعی دکتر استادیار دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی تهران
5 غنچه راهب  روانشناسی تربیتی دکترا استادیار دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
ghrahebgmail.com
6 حسن رفیعی  روانپزشکی دکترا استادیار دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
hassan441015gmail.com
7 مهدی رهگذر  آمارزیستی(حیاتی) دکترا دانشیار دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
m_rahgozar2003yahoo.com
8 عزت الله سام آرام  جامعه شناسی دکترا استاد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی
9 حمیده عادلیان  مددکاری اجتماعی دکترا استادیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی
10 غلامرضا غفاری  جامعه شناسی

دکترا دانشیار

دانشگاه تهران دانشکده علوم اجتماعی
11 سمانه حسین زاده  آمار زیستی دکترا استادیار دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
12 امین حاج بابایی هنر کارشناس ارشد کلینیک مددکاری اجتماعی امین
13 کبری قوامی مددکاری اجتماعی کارشناس ارشدپژوهشگر کلینیک مددکاری اجتماعی امین
pouranghavamigmail.com
14 علیرضا کلدی  جامعه شناسی دکترا استاد دانشگاه آزاد(علوم تحقیقات)
arkaldiyahoo.com
15 محمد کمالی  آموزش بهداشت دکترا استاد دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
16 پروانه محمدخانی  روانشناسی بالینی دکترا استاد دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
17 سیدرضا جوادیان مددکاری اجتماعی دکترا استادیار دانشگاه یزد گروه جامعه شناسی
javadianyazd.ac.ir
18 معصومه معارف‌وند  مددکاری اجتماعی دکترا استادیار دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
arammarefgmail.com
19 روشنک وامقی  پزشکی کودکان دکترا استاد دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
20 مژگان پادیاب مددکاری اجتماعی دکترا پژوهشگر

دانشگاه Umea سوئد

21 ملیحه عرشی مددکاراجتماعی دکترا استادیار دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه علمی پژوهشی مددکاری اجتماعی:
http://socialworkmag.ir/find.php?item=1.41.13.fa
برگشت به اصل مطلب