فصلنامه علمی پژوهشی مددکاری اجتماعی- «فرم تعهد اخلاقی چاپ مقاله»
فرم تعهد نامه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

«فرم تعهد اخلاقی چاپ مقاله»

 فصلنامه مددکاری اجتماعی

مقاله پیوست با عنوان: ..........................................................................................................................................................................................

توسط اینجانب ..................................................................... و همکاران تهیه شده است، با رعایت و تعهد نسبت به موارد زیر، بمنظور بررسی و چاپ در مجله مددکاری اجتماعی ارسال می‌گردد.

  الف) مقاله قبلاً در هیچ یک از نشریات کشور به چاپ نرسیده است.

  ب) به طور همزمان برای مجلات دیگر ارسال نشده است.

  ج) رتبه علمی نویسندگان به درستی عنوان گردیده است.

  د)اصول اخلاقی پژوهش رعایت شده و موارد آن در مقاله درج گردیده است.

  ه) تمامی نویسندگان در مورد ارسال مقاله به مجله مددکاری اجتماعی آگاهی دارند.

و) نویسندگان متعهد می­ شوند که احتمال هیچ گونه تعارض در منافع ( Conflicts of Interest) در مقاله ارسالی وجود ندارد.  

ه) تمامی نهادها و موسساتی هر یک به گونه ای حمایت مالی و معنوی، برای انجام تحقیق و نوشتن مقاله توسط آن‌ها مورد استفاده قرار گرفته است، با کسب مجوز، در مقاله مورد اشاره واقع شده­ اند.

امضاء هر یک از نویسندگان محترم با ذکر نام و نام‌خانوادگی به ترتیب ذکر شده در مقاله الزامی است.

ردیف

نام و نام خانوادگی نویسندگان

تلفن همراه و ثابت

ایمیل

امضاء

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

اطلاعات نویسنده مسئول

نام و نام خانوادگی                  تلفن همراه:                       تلفن محل کار:                    تلفن ثابت:              نمابر:                                

آدرس پستی: 

نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه علمی پژوهشی مددکاری اجتماعی:
http://socialworkmag.ir/find.php?item=1.114.18.fa
برگشت به اصل مطلب