فصلنامه علمی پژوهشی مددکاری اجتماعی- اهداف و زمینه‌ها
اهداف

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

به اشتراک گذاشتن دانش بومی با مددکاران اجتماعی و سایر حرفه های یاورانه.

ارتقای سطح علمی دانش آموختگان مددکاری اجتماعی .

ایجاد زمینه‌های رشد و توسعه تحقیقات علمی در حوزه مددکاری اجتماعی و سلامت اجتماعی.

معرفی پیشنهادات مبتنی بر شواهد و پژوهش برای سیاستگذاری و برنامه ریزی اجتماعی.

نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه علمی پژوهشی مددکاری اجتماعی:
http://socialworkmag.ir/find-1.42.15.fa.html
برگشت به اصل مطلب