فصلنامه علمی پژوهشی مددکاری اجتماعی- اخبار نشریه
همایش مجازی بین المللی آموزش و مداخلات مددکاری اجتماعی در دوره همه گیری گرونا ۲۰و۲۱ شهریور ۱۴۰۰ تهران، ایران.

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/6/16 | 
همایش مجازی بین المللی آموزش و مداخلات مددکاری اجتماعی در دوره همه گیری گرونا ۲۰و۲۱ شهریور ۱۴۰۰ تهران، ایران.
گروه آموزشی مددکاری اجتماعی
دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
ثبت نام در همایش رایگان است
swei.uswr.ac.ir
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه علمی پژوهشی مددکاری اجتماعی:
http://socialworkmag.ir/find.php?item=1.43.32.fa
برگشت به اصل مطلب